Jak napisać dobry budżet na pozyskanie środków z UE?

Od 2004 roku, a tak naprawdę od lat 90 mamy dostęp do środków pomocowych z Unii Europejskiej. Ale czy umiemy z tego korzystać ? Niestety nie, a przynajmniej nie każdy, posługując się jedynie wiedzą specjalistów, który potrzeby jest praktycznie w tym…

…, żeby przygotować biznesplan. Wszystko zatem zależy od naszego wniosku, który napisać musimy my sami.

Ale na dzień dobry nie bądźmy takimi optymistami, ponieważ pieniądze niestety są tylko dla tych, którzy już je mają, albo mogą od kogoś pożyczyć. Bo zasada dotacji unijnych jest prosta – dotacje mają formę refundacji, mówiąc dokładniej najpierw trzeba wydać pieniądze na realizację projektu, a potem czekać na ich zwrot.

To część wniosku, w której umieszczamy dane z biznesplanu, a jeśli te załączniki nie dotyczą projektu, to jednak musimy tu wymienić i uszeregować wszystkie koszty oraz źródła finansowania realizacji projektu.

Budżet to najważniejsza część projektu.

To od niego zależy, jak dobrze i rzetelnie będzie zrealizowany projekt, dlatego też musi być bardzo dokładnie skalkulowany. Wszystkie koszty muszą być związane z realizacją przedsięwzięcia i uzasadnione merytorycznie w całym projekcie. Powinien być tworzony jako ostatni, w momencie kiedy wszystkie działania i ich ilość jest już znana. Powinien zawierać realne, rynkowe ceny.

Zanim usiądziemy do pisania budżetu, powinniśmy znać:

– ramy czasowe biznesu (budżet roczny, kwartalny czy miesięczny)
– format budżetu (grupy kosztów, wybór arkusza kalkulacyjnego)
– dane finansowe z ubiegłych lat.
– przewidywane zmiany w prawie finansowym.
– prognozy dotyczące inflacji.

Istotne jest także to, na ile budżet jest adekwatny do opisanych wcześniej w aplikacji działań oraz to , czy wszystkie zostały uwzględnione.

Budżet projektu powinien odpowiadać następującym założeniom:

– musi być adekwatny do planowanych działań, podane stawki powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wartościom rynkowym.
– powinien być czytelny i jasny.
– musi się wpisywać w założenia polityki finansowej instytucji aplikującej.
– musi odpowiadać warunkom określonym w dokumentach programowych.

Warto również opracować budżet w ujęciu kosztów poszczególnych zadań, gdyż umożliwia on łatwiejsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na projekt i w jego trakcie na bieżąco kontrolujemy posiadane środki i wydatki.

Co ujmujemy w budżecie?

Koszty osobowe, czyli eksperci, trenerzy. Koszty rzeczowe, czyli zakupy towarów i usług, a także koszty administracyjne, tj, czynsz, telefon, artykuły biurowe. Forma z jaką przedstawimy nasz budżet zależna jest od programu, w ramach którego ubiegamy się o dofinansowanie.

Najczęściej zapominane i niedoszacowane koszty:

– pozapłacowe koszty personelu.
– koszty remontów, konserwacji i napraw.
– koszty ubezpieczeń.
– koszty obowiązkowych opłat i podatków.
– koszty promocji.
– rezerwa finansowa.

Fragmenty zawarte w tym artykule pochodzą z książki Anny Szymańskiej „Skuteczny wniosek – czyli jak wydoić unijną krowę”.

Related articles

Back to Top