Swiadczenia szpitalne

Szpital zapewnia osobie przyjętej do tego szpitala świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Osoba przebywająca w szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej oraz bez obciążenia zakładu do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną, a także do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Kierownik zakładu na podstawie regulaminu porządkowego może ograniczyć uprawnienie do wskazanej opieki lub kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz ze względów epidemiologicznych lub na warunki przebywania innych chorych w szpitalu. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub faktycznego. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się, skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka leakrz wyznaczony do tych czynności po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a uniemożliwia to brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne, szpital po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.

Related articles

Back to Top