Wyplata zasilku

Zasiłki wypłaca się miesięcznie z dołu za okres po zarejestrowaniu się zasadniczo przez okres 12 miesięcy (dla absolwentów od czwartego miesiąca po zarejestrowaniu się do dwunastego miesiąca od ukończenia szkoły lub nauki). Ustawa przewiduje szczegółowe warunki przedłużenia, skrócenia oraz zachowania w razie przerwy prawa do zasiłku i jego ponownego nabycia. Bezrobotny obowiązany jest do składania rejonowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych dla ustalenia prawa do świadczeń pod rygorem ich utraty. Bezrobotnym pobierającym zasiłki przysługują zasiłki porodowe, rodzinne, pielęgnacyjne i pogrzebowe. W stosunku do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu i nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych ustawa przewiduje określone, ograniczone świadczenia (pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, szkolenia, jednorazową pożyczkę). Bezrobotny, który pobrał nienależne świadczenie pieniężne zobowiązany jest do jego zwrotu. Urząd pracy może odroczyć zwrot. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Related articles

Back to Top