Zaklady pracy ochronnej

Zakładem pracy chronionej jest zakład zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w tym określoną liczbę inwalidów (co najmniej 40%, w tym I i II grupy 10% albo 30% niewidomych ? inwalidów I i II grupy w przeliczeniu pełnoetatowym), posiadający obiekty i pomieszczenia odpowiadające przewidzianym przepisami normom i uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do nich, a także posiadający dodatkowe oprzyrządowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych oraz zapewniający podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Warunki te stwierdza Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z inspekcją pracy. Zakład pracy chronionej jest zwolniony z podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz wpłat na Fundusz Pracy (z pewnymi wyjątkami). Środki uzyskane z tych zwolnień zakład przekazuje w wysokości 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji. Składka na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w takim zakładzie osób niepełnosprawnych wynosi tylko 5% podstawy naliczenia. Oprocentowanie kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej może być finansowane do wysokości 50% ze wskazanego Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Środki zakładowego funduszu rehabilitacyjnego są przeznaczone na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Szczególną rolę w prowadzeniu zakładów pracy chronionej pełnią inwalidzkie spółdzielnie pracy.

Related articles

Back to Top